به جای پرداخت مبالغ سنگین چند میلیونی جهت انجام امور مشاوره و تنظیم دادخواست و لوایح