اصلاح نصب نرم افزار قضایی همیار وکیل1:ابتدا برنامه همیار وکیل را حذف  نماید

2:هنگام نصب ، مسیر نصب C:\hamyarevakil\hamyarevakil   می باشد لطفا hamyarevakil    اولی را به abbasi تغییر  دهید

3:شکل صیح C:\abbasi\hamyarevakil

4:نصب را ادامه دهیدتاریخ خبر : 1397/3/22