هزینه های دادرسی و خدمات قضایی در سال 1396بر اساس آخرین تغییرات قانون بودجه سال 1396 کل کشور

مستند

عنوان

تعرفه سابق

تعرفه سال 96

در امور حقوقی

بند 6 ماده 3 قانون وصول و تغییرات قانون بودجه 96

بهای اوراق دادخواست و اظهار نامه و برگ اجرائیه

دادگاه ها و هیات های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ

15هزار ریال

20هزار ریال

بند 12 ماده 3 قانون وصول و تغییرات قانون بودجه 96

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ 200میلیون ریال

دو و نیم درصد ارزش

دو و نیم درصد ارزش

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از 200میلیون ریال

سه و نیم درصد ارزش خواسته

سه و نیم درصد ارزش خواسته

هزینه دادرسی دعاوی مالی درمرحله تجدیدنظر و واخواهی

چهار و نیم درصد محکوم به

چهار و نیم درصد محکوم به

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث

پنج و نیم درصد محکوم به

پنج و نیم درصد محکوم به

بند 14 ماده 3 قانون وصول و تغییرات قانون بودجه 96

هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد

یک میلیون ریال

 

یک میلیون و500هزار ریال

 

بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی مصوب 28/1/96 رییس قوه قضاییه ناظربه تغییرات ضمیمه قانون بودجه 96

هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی مربوط به اموال غیرمنقول و امور تجاری و شرکت ها

در مرحله بدوی: یک میلیون ریال

در مرحله واخواهی:یک میلیون و 200هزار ریال

در مرحله تجدیدنظر : یک میلیون و 200هزار ریال

در اعاده دادرسی و اعتراض ثالث: یک میلیون و 500 هزار ریال

در مرحله بدوی: یک میلیون ریال

در مرحله واخواهی:یک میلیون و 200هزار ریال

در مرحله تجدیدنظر : یک میلیون و 500هزار ریال

در اعاده دادرسی و اعتراض ثالث: یک میلیون و 800 هزار ریال

هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی راجع به اسناد سجلی

 

 

 

 

 

 

در مرحله بدوی: 750هزارریال

در مرحله واخواهی:یک میلیون و 200هزار ریال

در مرحله تجدیدنظر : یک میلیون و 200هزار ریال

در اعاده دادرسی و اعتراض ثالث: یک میلیون و 500 هزار ریال

در مرحله بدوی: 750هزارریال

در مرحله واخواهی:یک میلیون و 200هزار ریال

در مرحله تجدیدنظر : یک میلیون و 500هزار ریال

در اعاده دادرسی و اعتراض ثالث: یک میلیون و 800 هزار ریال

بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی مصوب 28/1/96 رییس قوه قضاییه ناظربه تغییرات ضمیمه قانون بودجه 96

هزینه دادرسی امور حسبی

در مرحله بدوی: 750هزارریال

در مرحله واخواهی:یک میلیون و 200هزار ریال

در تجدیدنظر و فرجام خواهی: یک میلیون و 200هزار ریال

در اعاده دادرسی و اعتراض ثالث: یک میلیون و 500 هزار ریال

در مرحله بدوی: 750هزارریال

در مرحله واخواهی:یک میلیون و 200هزار ریال

در تجدیدنظر و فرجام خواهی: یک میلیون و 500هزار ریال

در اعاده دادرسی و اعتراض ثالث: یک میلیون و 800 هزار ریال

هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده و تامین خواسته و دستور موقت راجع به آن

در مرحله بدوی: 300هزارریال

در مرحله واخواهی: 600هزار ریال

در تجدیدنظر: یک میلیون ریال

در اعاده دادرسی و اعتراض ثالث: یک میلیون و 800 هزار ریال

در مرحله بدوی: 400هزارریال

در مرحله واخواهی: 600هزار ریال

در تجدیدنظر: یک میلیون ریال

در اعاده دادرسی و اعتراض ثالث: یک میلیون و 800 هزار ریال

هزینه درخواست تامین خواسته و دستور موقت

 

(به استثنا امور خانواده )

در مرحله بدوی: 750هزارریال

در مرحله تجدیدنظر: یک میلیون و 200هزار ریال

در اعاده دادرسی و اعتراض ثالث: یک میلیون و 500 هزار ریال

در مرحله بدوی: یک میلیون ریال

در مرحله تجدیدنظر: یک میلیون و 500هزار ریال

در اعاده دادرسی و اعتراض ثالث: یک میلیون و 800 هزار ریال

هزینه اعتراض به آرای

مراجع غیردادگستری

در مرحله بدوی: یک میلیون و 200هزار ریال

در مرحله واخواهی : یک میلیون و 200هزار ریال

در مرحله تجدیدنظر: یک میلیون و 200هزار ریال

در اعاده دادرسی و اعتراض ثالث: یک میلیون و 500 هزار ریال

در مرحله بدوی: یک میلیون و 200هزار ریال

در مرحله واخواهی : یک میلیون و 500هزار ریال

در مرحله تجدیدنظر: یک میلیون و 500هزار ریال

در اعاده دادرسی و اعتراض ثالث: یک میلیون و 800 هزار ریال

بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی مصوب 28/1/96 رییس قوه قضاییه ناظربه تغییرات ضمیمه قانون بودجه 96

هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی قابل فرجام خواهی

در مرحله بدوی: 750هزارریال

در مرحله واخواهی:یک میلیون و 200هزار ریال

در تجدیدنظر و فرجام خواهی: یک میلیون و 200هزار ریال

در اعاده دادرسی و اعتراض ثالث: یک میلیون و 500 هزار ریال

در مرحله بدوی: یک میلیون ریال

در مرحله واخواهی:یک میلیون و 500هزار ریال

در تجدیدنظر و فرجام خواهی: یک میلیون و 500هزار ریال

در اعاده دادرسی و اعتراض ثالث: یک میلیون و 800 هزار ریال

هزینه دادرسی در سایر دعاوی غیرمالی که شامل موارد مصرح در این جدول نیستند

در مرحله بدوی: 750هزارریال

در مرحله واخواهی : یک میلیون ریال

در مرحله تجدیدنظر: یک میلیون و 200هزار ریال

در اعاده دادرسی و اعتراض ثالث: یک میلیون و 500 هزار ریال

در مرحله بدوی: یک میلیون ریال

در مرحله واخواهی : یک میلیون و200هزار ریال

در مرحله تجدیدنظر: یک میلیون و 500 هزار ریال

در اعاده دادرسی و اعتراض ثالث: یک میلیون و 800 هزار ریال

جدول ضمیمه قانون بودجه سال 1396 کل کشور

هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده

-

50 هزار ریال

بند 16 ماده 3 قانون وصول و تغییرات قانون بودجه 96

هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور

300 هزار ریال

300 هزار ریال

بند 17 ماده 3 قانون وصول و تغییرات قانون بودجه 96

هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی

10 هزار ریال

15 هزار ریال

هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی

10 هزار ریال

50 هزار ریال

بند 18 ماده 3 قانون وصول و تغییرات قانون بودجه 96

هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد

75هزار ریال

100 هزار ریال

طبق بند ه  بخشنامه یکنوات سازی در اخذ هزینه دادرسی مصوب 28/1/1396 رییس قوه قضاییه مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه، طلا و ارز مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 

اجرای احکام مدنی

بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

هزینه اجرای احکام دعاوی مالی

5%محکوم به

5%محکوم به

ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی و بند 22 ماده

3 قانون وصول و بند ج بخشنامه رییس قوه قضاییه ناظر بر جدول تغییرات قانون بودجه 96

هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی (به جز آرای دادگاه خانواده) و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری

از 750هزار تا یک میلیون و 500 هزار ریال به تشخیص دادگاه

از یک میلیون تا یک میلیون و 800 هزار ریال به تشخیص دادگاه

هزینه اجرای آرای موضوع صلاحیت دادگاه خانواده

300 هزار ریال

400 هزار ریال

هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره

30%اجاره بهای یک ماهه

30%اجاره بهای یک ماهه

بند 15ماده 3 قانون وصول و تغییرات قانون بودجه 96

هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی

200 هزار ریال

300 هزار ریال

جدول ضمیمه قانون بودجه سال 1396 کل کشور

هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی

-

200 هزار ریال

دیوان عدالت اداری

بند 11ماده 3 قانون وصول و تغییرات قانون بودجه 96

تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری

150 هزار ریال

200 هزار ریال

تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

300 هزار ریال

400 هزار ریال

در امور کیفری

 

بند 4 ماده 3 قانون وصول و تغییرات قانون بودجه 96

هزینه تقدیم شکایت کیفری

50 هزار ریال

100 هزار ریال

بند 21 ماده 3 قانون وصول و تغییرات قانون بودجه 96

هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظراز احکام کیفری

200 هزار ریال

300 هزار ریال

جدول ضمیمه قانون بودجه سال 1396 کل کشور

هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا

-

200 هزار ریال

هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور

-

500 هزار ریال

هزینه درخواست اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392آستت

200 هزار ریال

300هزار ریال

تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات

200هزار ریال

300هزار ریال

 

جزای نقدی

بند 19 ماده 3 قانون وصول ...و تغییرات قانون بودجه 96

جزای نقدی در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد

از 3 میلیون تا 30 میلیون ریال

از 3 میلیون و 300هزار تا 33 میلیون ریال

جزای نقدی هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود

از 30 میلیون تا 90 میلیون ریال

از 33 میلیون تا 99 میلیون ریال

جزای نقدی هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود

از 90 میلیون تا 900 میلیون ریال

از 99 میلیون تا 990 میلیون ریال

*بند 3 ماده 3 قانون وصول ..: در صورتی که مجازات حبس یا جزای نقدی توام باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.

هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بی محل

 

بند 19 ماده 3 قانون وصول ...و تغییرات قانون بودجه 96

تا مبلغ یک میلیون ریال

50 هزار ریال

60 هزار ریال

نسبت به مازاد ده میلیون ریال

200 هزار ریال

300 هزار ریال

نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال

300 هزار ریال

400 هزار ریال

نسبت به مازاد بر یکصد میلیون ریال

یک در هزار

یک در هزار

شورای حل اختلاف

 

ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394

دعاوی مالی

معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری

معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری

دعاوی کیفری و غیرمالی

معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری

معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری

صلح و سازش با تراضی طرفین

رایگان

رایگان

هزینه مربوط به ترجمه اسناد رسمی

 

بند 9 ماده 3 قانون وصول و تغییرات قانون بودجه 96

هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد

300 هزار ریال

300 هزار ریال

هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسسط مترجم رسمی دادگستری

300 هزار ریال

300 هزار ریال

هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه در هر مورد

300 هزار ریال

300 هزار ریال

هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد

300 هزار ریال

300 هزار ریال

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال

بند 10 ماده 3 قانون وصول و تغییرات قانون بودجه 96

پروانه وکالت پایه یک

7 میلیون ریال

8 میلیون ریال

پروانه مترجم رسمی ، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز هر استان در هر مورد

4 میلیون و 500 هزار ریال

5 میلیون ریال

پروانه کارپاموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستانها

750 هزار ریال

850 هزار ریال

پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد

500 هزار ریال

600 هزار ریال

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

بند 20 ماده 3 قانون وصول و تغییرات قانون بودجه 96

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری-نسخه اول

150 هزار ریال

200 هزار ریال

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری-نسخه های بعدی

100 هزار ریال

150 هزار ریال

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سالتاریخ خبر : 1396/12/6